Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Neka se čuje i druga strana.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8 21000 Split Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 68
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700

Žiro račun: HR212330003-1100030638Kolegiji ««

UPRAVNO PRAVO

Oznaka: PR4UPR
Vrsta: obvezni
Razina: diplomski
Semestar / trimestar: VII semestar Pravni Studij
ECTS: 8

» OBAVIJESTI

» UPRAVNO PRAVO EU: Diskrecijska ocjena

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2010-12-14

 

Vezani dokument: Diskrecijska ocjena (PDF, 412.9 KB)

» UPRAVNO PRAVO EU: Tržišno djelovanje javnopravnih tijela i javni ugovori

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2010-12-14

Vezani dokument: Tržišno djelovanje javnopravnih tijela i javni ugovori (PDF, 364.5 KB)

» UPRAVNO PRAVO EU: Ombudsman EU

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2010-12-14

Vezani dokument: Ombudsman Europske unije (PDF, 286.2 KB)

» UPRAVNO PRAVO EU: Pravna zaštita u postupku dodjele javnih ugovora

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2010-12-14

Vezani dokument: Pravna zaštita u postupku dodjele javnih ugovora - harmonizacija hrvatskog pava s acquis communautaire (PDF, 326.5 KB)

» UPRAVNO PRAVO EU: Gospodarske službe od općeg interesa u EU

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2010-12-14

Vezani dokument: Europska regulacija gospodarskih javnih službi (PDF, 251.2 KB)

» UPRAVNO PRAVO EUROPSKE UNIJE: Program i popis literature

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2010-12-03

Naziv predmeta:

UPRAVNO PRAVO EUROPSKE UNIJE

Razina:

Specijalistički studij

Nastavnik:

Dr. sc. Damir Aviani, redoviti profesor

Mr.sc. Bosiljka Britvić Vetma, asistent

Godina:              

četvrta

Semestar:

zimski

Kompetencije koje se stječu:

Od studenta se očekuje da stekne specijalistička, teorijska i praktična znanja o pravnim institutima upravnog prava EU, o standardima funkcioniranja institucija EU, posebno u tzv. izvršnom odnosno upravnom aspektu, o njihovim kompleksnim vezama s nacionalnim upravama, o procesima promjene nacionalne uprave kao posljedica europske integracije. Studenti stječu kompetencije nužne za sudjelovanje u prilagodbama hrvatske uprave europskim standardima.

Sadržaj:

I. Uvod (Pojam, razvoj, izvori i podučja primjene upravnog prava EU, Odnos upravnog prava EU i nacionalnih prava država članica EU i država kandidata za prijem u EU)

II. Pojam i ustrojstvo uprave EU (organizacijska struktura, poslovi, horizontalna i vertikalna diferencijacija)

III. Temeljna načela djelovanja uprave EU (zakonitosti, jednakosti i zabrane diskriminacije, proporcionalnosti, pravne sigurnosti, zaštite legitimnih očekivanja)

IV. Primjena prava EU u pojedinačnim slučajevima i konkretnim pravnim situacijama (Pojam i vrste konkretnih pravnih akata EU, Stupanje na snagu, Nezakonitost pojedinačnih pravnih akata i njihovo anuliranje, Pravomoćnost, Diskrecijska ocjena)

V. Upravni postupak u EU (Razvoj pravila postupanja putem prakse Europskog suda pravde, Načelo „dobre“ i „loše  uprave“, Pravo pristupa informacijama i pravo biti saslušan, Načelo „brižljivog“ vođenja postupka)

VI. Izvanugovorna odgovornost EU za štetu

VII. Građanski status u EU (Državljanstvo, sloboda kretanja, prava stranaca, Dostupnost informacija i zaštita osobnih podataka u EU)

VIII. Javni ugovori (ugovor o javnoj navavi  robe, javnih radova ili javnih usluga, koncesije za javne radove ili javne usluge, javno-privatno partnerstvo)

VIII. Sudska zaštita pojedinačnih prava povrijeđenih aktima upravne vlasti u EU.

Obvezna literatura:

1.                   Aviani, D., Pojam i izvori upravnog prava Europske unije , „Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru“, XV., Mostar, 2002., str. 231-246.

2.                   Aviani, D., Diskrecijska ocjena u upravnom pravu nekih europskih držva i Europske unije , „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu“, god. 35 (49-50),Split ,

3.                   Aviani, D., Tržišno djelovanje javnopravnih tijela i javni ugovori prema pravnoj stečevini Europske zajednice , „Zbornik radova: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2007., str. 169 – 187.

4.                   Aviani, D., Ombudsman Europske unije ; „Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku“, br. 1-2/ 2009.

5.                   Aviani, D., Sudska zaštita u postupku dodjele javnih ugovora – harminizacija hrvatskog prava s acquis communaotaire , „Zbornik radova hrvatsko-francuskog pravnog simpozija“, knjiga I, 2007., str. 225 – 244.

6.                   Aviani, D, Đerđa, D., Europska regulacija gospodarskih službi od općeg interesa , „Zbornik radova Šestog međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 20.-22. lipnja 2008. godine“, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2008. str. 141-149.

7.                   Đerđa, D., O državljanstvu Europske unije , „Pravo i porezi: časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu“, God. 11 (2002), br. 12, str. 83-88.

8.                   Đerđa, D., Upravni spor u Europskoj zajednici , „Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci“, vol. 27 (2006), br. 2, str. 913-938.

9.                   Đerđa, D., Institucionalni ustroj izvršne i upravne vlasti u Europskoj uniji , „Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci“, vol. 28 (2007), br. 2, str. 1185-1218.

10.               Đerđa, D., Upravni postupci u europskom pravu , „Hrvatska pravna revija“, god. 9 (2009), br. 4, str. 52-62.

Dopunska literatura:

1.      Schwarze, J., European Administrative Law, London, Sweet and Maxwell, 1992. ili 2006.

2.      Auby, J.-B - Dutheil de la Rochè re, J., Droit Administratif Europ é en , Brylant, 2007.

3.      Craig, P., EU Administrative Law , Oxford University Press, 2006.

4.      Fromont, M., Droit administratif des É tats europ é ens , Presses Universitaires de France,  2006.

5.      Chiti, Mario P.: Toward a common European administrative law? , “Iusef”, No. 21 (1996), p. 11-23. (Biblioth è que de la Cour de justice des Communauté s europé ennes)

6.      Jacobini, H. B., An Introduction to Comparative Administrative Law , New York - London - Rome, Oceana Publications, Inc., 1991.

7.      Massot, J., Le nouvel office de juge administrarif au 21 éme siécle (Nova uloga upravnog suca u 21. stoljeću,)   „Zbornik radova hrvatsko-francuskog pravnog simpozija“, knjiga I, 2007., str. 85 – 94.

8.      Lilić, S., Upravno pravo Evropske unije , članak u Zborniku radova: Pravo Evropske unije , Beograd, 1996., str.189-205.

9.      Nehl, H.P., Principles of Administrative Procedure in EC Law , Oxford, 1999.

10.   Korah, The Rights of the Defence in Administrative Proceedings under Community Law , “Current Legal Problems”, 1980, 73 .

11.   Bačić, P., Novi instrumenti zaštite temeljnih prava u Europskoj uniji , „Zbornik radova: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2007., str. 353 – 364.

12.   Mužina, A., Pravna zaštita u postupcima javne nabave – preuzimanje prava EU u nacionalno zakonodavstvo ,“ Zbornik radova: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2007., str. 591 – 601.

13.   Dijk, P. van, Hoof, G.J.H. van i dr., Teorija i praksa Evropske konvencije o ljudskim pravima , Müller, Sarajevo, 2001.

14.   Đerđa, D., Državljanstvo Europske unije , Magistarski rad, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2001.

15.   Britvić, B., Zaštita subjektivnih prava u postupku pred upravnim tijelima , Magistarski rad, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2003.

Oblici provođenja nastave:

Predavanja, diskusije, izvještaji, seminarski radovi, rješavanje praktičnih problema.

Način provjere znanja i polaganja ispita:

Kontrolni testovi, projektni zadaci, usmeno izlaganje referata, seminarske radnje, konzultacije, usmeni ispit

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Login

2014-11

2014-3

2013-11

2010-12

2010-11